Centrum halových sportů


DVOUKOLOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
TÝM: JIŘÍ VRAJ (LEICHT), MIROSLAV MALÝ, ZDENĚK CHMEL
ROK: 2012
LOKACE: ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZ

Urbanistické řešení

Vzhledem k stísněným podmínkám  bylo konceptem navrhované stavby ji maximalně možně  zcelit do jednoho objemu – skulptuře, tvarované svými částmi. Tímto nahuštěním se mohlo dosáhnout následujících urbanistických  záměrů
- vytvořit  jasný nástup, orientovaný k hlavní přístupové trase
- co nejvíce uvolnit skautský dům na východě – vytvořit vzájemnou hmotovou vazbu s mezilehlým parkem
- orientovat foyer a návštěvníky na jižní osluněnou stranu – k parku a beachvolleybalovému hřišti
- přiměřeně ochránit stavbu před rizikem povodní.

Situace

Architektonického řešení


Architektonickým konceptem je vytvoření skulptury hmot, která je definovaná svými vlastníni vnitřními prostory a provázanými vztahy. Dominantním prvkem jsou 2 haly za sebou, od sebe vzájemně oddělené atriem, jež přináší kontakt s exteriérem.  Hlavní vstup se nachází na západní straně, pod obloukem tvořeným tribunou. Tento otevřený prostor foyeru odhaluje vnitřní kompozici domu. Haly jsou pak sevřené zázemím po stranách, to je nižší,  členitější a příjemně navazuje na park – hmotově i funkčně (foyer, restaurace, síň slávy). Stavba je tedy kompozicí hmot navazující svým členěním ve všech směrech své okolí.


Podélný řez


Provozní řešení

Snahou řešení bylo, v daných prostorových podmínkách a s požadavkem etapizace, vytvořit lapidární a účelně organizovaný provoz. Pravoúhlé racionální organizaci prostoru napovídá i tvar parcely.  Etapizace je proveditelná, avšak dům může fungovat samostatně bez druhé etapy. Vzhledem k blízkosti řeky je stavba umístěna na násyp 1,5m výšky – nad hladinu stoleté vody.
Prostory vyhrazené sportovcům a návštěvníkům se odehrávají v prvních dvou podlažích. Organizovány jsou tak aby se vzájemně nekřížili. Pohyb návštěvníků je v prostoru ve tvaru U – kolek tribun směrem na jih. Ze severu je zázemí sportovců. Ve druhém nadzemním podlaží jsou prostory VIP, novinářů a na severu atletický koridor (2. etapa). Ve 3.NP je správa haly a technologické zázemí objektu.


Půdorys 1.NP s vyznačeným řešeným územím