Letní kino a park Háječek


IDEOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ VÍCEÚČELOVÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ HÁJEČEK V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
TÝM: LUCIA PENNATI, MIROSLAV CHMEL, ZDENĚK CHMEL
ROK: 2013
LOKACE: ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZ

Návrh postoupil do konečné fáze hodnocení, avšak na základě formálního porušení anonymity byl vyloučen ze soutěže (na tuhých deskách se nacházelo jméno "Čiháková")

Hodnocení poroty:
Návrh vyniká jasným a přehledným urbanistickým řešením a zajímavým přístupem k členění jeho funkcí, umístění a řešení tří základních objektů. Při ulici F. A. Gerstnera umisťuje nový objekt mateřské školy, proti němu multifunkční scénu a vhodným způsobem dostavuje stávající altán. Systém vnitřních cest v pravoúhlém rastru kontrastuje s přírodním oválem parku. Podobně jako jiné oceněné návrhy propojuje Háječek lávkou se Sokolským ostrovem. Návrh je velmi jasný, jednoduchý a jednoznačný. Doporučuje se vyhlašovateli jeho náměty využít.

Scénář obnovy parku Háječek

01. Demolice letního kina a školky a úprava zeleně (odstranění keřů ve východní části parku a vybraných stromů kolidujících s novostavbami).

02. Úprava sklonu svahů parku za cílem vytvoření bezbariérového přístupu do všech jeho částí (též za pomoci sutě z asanace).

03. Nová pravoúhlá mřížka cest v parku. Vychází z rastru gotického centra města a inspiruje se Janákovým členěním náměstí. Ač je v půdoryse pravoúhlá, promítnutá na zvlněný terén získává novou dimenzi nepravidelnosti.

04. Nový ikonický mobiliář. Vhodný k odpočinku i k neformálnímu setkávání.

05. Rekonstruovaná kašna se stává přirozeným staronovým centrem parku.

06. Háječek se propojuje se Sokolským ostrovem díky nové lávce přes Malši, ta vychází z mřížky parku.

07. Objekt kina je uvažován jako dočasný, s možností demontáže mino sezónu. Je tvořen kontejnerovým systémem a lehkým zastřešením. Tento koncept umožňuje minimalizaci nákladů na jeho vybudování.

08. Objekty restaurace a školky využívají topografie a jsou částečně zapuštěny pod zemí, což minimalizuje jejich dopad do prostorové struktury parku. Příležitost pro soukromou investici do jejich vybudování.

09. Prostor Krumlovkých alejí dále na jihu se jeví perspektivně k poskytnutí sportovního vyžití občanům - například plovárna na Vltavě.


Principy navrhovaného řešení

a) zdůvodnění zvoleného celkového řešení

Konceptem projektu je vytvoření parku s logickým urbanistickým uspořádáním, který bude bezbariérově navazovat na své okolí a stane se příjemným veřejným prostorem s lidským měřítkem a fungující sociální kontrolou.
Návrh se snaží hmotu novostaveb minimalizovat jednak jejich funkčním rozčleněním do 3 samostatných objektů a taktéž jejich přirozeným začleněním do topografie parku. Ta je oproti současnému stavu změněná, sklony svahů jsou dosypáním zmenšeny, charakter prohlubně -bývalého rybníka- nicméně zůstává, jen plynule navazuje na své okolí. Návrh ponechává mohutné vzrostlé stromy jako krajinnou dominantu.


b) začlenění návrhu do struktury území – širší souvislosti obsahující návrh řešení celého veřejného prostoru

Když byly v roce 1265 založeny České Budějovice v bažinách soutoku Malše a Vltavy, konceptem urbanistického plánu města se stala pravoúhlá mřížka ulic vymezená nepravidelnou hranicí vodních toků.  Pavel Janák pak vtipně použil v roce 1934 mřížku jako členění dlažby proslulého náměstí Přemysla Otakara II.
Návrh řešení parku Háječek navazuje na pravoúhlou osnovu centra města a respektuje její orientaci vůči světovým stranám. Mřížka, ačkoliv je v půdoryse pravoúhlá a naprosto pravidelná, promítnutá na zvlněný terén získává novou dimenzi nepravidelnosti.
V návrhu je uvažováno nové severní propojení Háječku se Sokolským ostrovem pomocí lávky pro pěší a cyklisty. Obě lokality tak mohou těžit ze vzájemné synergie.


c) zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení

Celkové architektonické řešení Háječku vychází z konceptu podpoření současných silných stránek – hodnotná zeleň, charakteristický terénní reliéf či lokace v dotyku historického centra a usiluje o jejich rozvoj pomocí nových zásahů.
Důležitou roli v nové prostorové koncepci parku hraje původní - dnes nově zrekonstru-ovaná kašna. Ačkoliv lehce kýčovitá, definuje nové centrum prostoru, které je pak v systému navrženého rastru obklopeno třemi novými objekty. Nový rastr je v dialogu se současnými vzrostlými stromy a okružní cestou lemující území ze severu a západu.d) popis řešení jednotlivých prostorů, objektů, prvků, základní představy o mobiliáři a materiálovém a konstrukčním řešení

Objekt kina je navržen jako dočasná stavba využívající sklonu terénu. Díky tomu je minimalizován jeho objem i náklady potřebné k jeho realizaci. Základem je trvalý betonový otevřený amfitéatr, zde mohou být osazeny kontejnery a hlediště může být zakryto lehkým zastřešením. Amfiteátr se tak promění (po osazení sedadel) v kryté venkovní kino či divadlo.
Z opačné strany pak funguje jako stage vhodná pro konání větších venkovních koncertů, kterým poskytuje věškeré potřebné zázemí. Naopak přes zimu může být objekt snadno demontován a nahrazen veřejnou ledovou plochou, což pomůže zabezpečit celoroční provoz parku s relativně přiměřenými náklady.
Objekt restaurace je naopak uvažován jako trvalý, částečně zapuštěný do svahu řešený jako dostavba ke stávajícímu pavilonu. Konceptem návrhu je vytvořit decentní pohledovou podnož historickému objektu viditelnou pouze z některých pasáží Háječku. Jedná se o železobetonovou monolitickou konstrukci.
Pro objekt školky platí obdobná východiska jako pro restauraci; trvalý objekt částečně zapuštěný do svahu navíc s vegetační střechou. Konceptem návrhu je orientace většiny místností do vnitřního atria stavby, což umožňuje prosvětlit i místnosti pod úrovní terénu a dovoluje vypustit prvek plotu, ale přitom zachovat chráněný exteriér pro děti. Jedná se taktéž o železobetonovou monolitickou konstrukci.
Investice do realizace a provoz těchto dvou objektů by mohli být řešeny na komerční bázi.
Mobiliář - lavičky jsou koncepčně navrženy jako ikonické, dodávající parku nezaměnitelnou identitu. Základním prvkem je kubický „L“ element v různých barevných variantách. Tento prvek může být libovolně skládán a propojován dohromady a jsou tak vytvořeny jedinečné funkční objekty nacházející sev rámci celého parku.

Krytá scéna / letní kino - řezy


e) popis návrhu terénních a vegetačních úprav, úprav povrchů zpevněných cest a technické infrastruktury a zařízení

Jak už bylo řečeno dříve pro návrh je zásadní úprava sklonu svahů za cílem vytvoření bezbariérového přístupu do všech částí parku. Zároveň je uvažováno s navýšením terénu v jižní části za účelem oddělení centra parku od vstupu do zimního stadionu.
Úprava zeleně je navržena v rozsahu odstranění keřů ve východní části parku a vybraných stromů kolidujících s novostavbami. Zároveň je uvažováno s výsadbou stromů nových a to zejména v jižní části parku. Velká pozornost by měla být věnována ochraně stromů při terénních úpravách.
Zpevněné plochy jsou uvažovány z mechanicky zpevněného kameniva a v okolí objektu letního kina jako betové. Rastr cest je navržen jako asfaltový se zaválcovanými říčními oblázky menších frakcí.