Památník romského holocaustu v Hodoníně
SOUTĚŽ O NÁVRH NA DOSTAVBU PAMÁTNÍKU ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU
TÝM: ZDENĚK CHMEL
ROK: 2013
LOKACE: HODONÍN U KUNŠTÁTU, CZ
3. MÍSTO
Idea

Dům jako zeď.
Zeď jako prostorové vyjádření bariéry.
Zeď jako prostředek vyloučení lidí ze společnosti.
Zeď která vtahuje člověka do sebe.
Zeď jejímž obsahem je poselství.Podoba tábora v roce 1943


Koncept návrhu

Návrh

Návrh je založen na konceptu dvou novostaveb v areálu. Obě se nacházejí mimo pietní plochu, která je uvažována v podobě co možná nejbližší původnímu stavu.


Model 1:500

Model 1:100


Model 1:100
Model 1:100 - vstup do expozice
Model 1:100 - foyer

Zeď

První z novostaveb je dlouhý převážně přízemní objekt kopírující severní hranici pietní plochy tam, kde se původně nacházela hranice hlídané části tábora. Svou formou vytváří jasný odkaz na původní oplocení a pietní ploše dodává dimenzi prostoru bez možnosti úniku. Je rozdělen na 3 výškové úrovně, jelikož se nachází v klesajícím západním svahu.
Na místě hlavní brány areálu je umístěn vchod, který není přímý, nýbrž tvoří přechodovou úroveň mezi exteriérem, interiérem a opět exteriérem (přeneseně svobodou a nesvobodou). Tento meziprostor je uvažován jako prvotní seznámení s historií, pomocí nástěného textu. Kruhový střešní otvor symbolicky odkazuje na druhou novostavbu - kontemplativní objekt. V tomto místě se návštěvník může vydat do areálu, anebo do interiéru domu-plotu, kde se nachází vstupní foyer s infocentrem a dlouhá rampa, po které se následně dostává do expozice. Vnitřní prostory jsou komponovány v podlouhlých a úzkých dimenzích bez přímého optického kontaktu s exteriérem, tak aby byla akcentována expozice spolu s motivem interiéru plotu.
V druhé polovině objektu se pak nachází hospodářská a ubytovací část, jejichž prostorové řešení je v souladu se zadáním. Výhodou tohoto řešení je bezproblémové provozní napojení na komunikaci.
Konstrukčně je tento objekt uvažován jako dřevostavba, základ a části které jsou zapuštěny pod úroveň terénu (do max. hloubky 1,3 m) jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Vnější charakteristický výraz stavby je zprostředkován obložením dřevěnými prkny, jejichž povrch je opálen (tradiční japonská metoda yakisugi).


Řezy návštěvnického a správního objektu, kaple v pohledu

Půdorysy jednotlivých úrovní návštěvnického a správního objektu
Kaple

Kontemplativní objekt je umístěn jižně, po svahu nahoru nad původním barákem dozorců. Jeho vertikála se stává dominantou areálu. Oproti všem ostatním objektům je pootočen, tak aby jeho vchod směřoval pomyslně směrem k Osvětimi.
Je pojat jako zcela exteriérový, jehož mohutné zdi z pěchovaného betonu skrývají kruhový vnitřní prostor, jenž je nekonečně otevřený vzhůru. Inspirací pro něj byl obraz Hieronyma Bosche.
Součástí kontemplativního objektu by měla být i výtvarná instalace.Model kaple 1:100

Dočasné zastřešení pro kulturní akce
Je uvažováno samostatně na místě druhého zbořeného baráku dozorců, přibližně zachovávající jeho proporce. Trvalá konstrukce z ocelového rámu s odejímatelnou střechou.

Barák dozorců
Uveden do původní podoby. Částečně sloužící jako expozice a částečně jako zázemí, dle představy zadavatele.

Vězeňský barák
Dle představy zadavatele.


Řez kaplí a pohledy na areál


Pietní plocha
Uvedena do původního reliéfu tábora. Zeleň redukována, zachována historická lípa. Udržovaný trávník s obrysy nedochovaných baráků – hranice provedeny z ocelových plechů, položena geotextilie a vysypána kačírkem.

Zbylé plochy v areálu
Mimo pietní plochu je zeleň ponechána volnější, spíše v podobě horské louky, odpovídající poloze.

Nová cesta k lesnímu hřbitovu
Nové propojení kaple a hřbitova mlatovou lesní cestou určenou ryze pro pěší.
Materialita


Vývoj konceptu


Byly zpracovány 3 varianty, ze kterých pak vzešel výsledný projekt.