Mezi městem a krajinou - masterplan Pod Cvrčkovem
SOUTĚŽ ZÁSTAVBA ÚZEMÍ POD CVRČKOVEM
TÝM: PETR MALÝ, MIROSLAV MALÝ, ZDENĚK CHMEL, MIROSLAV CHMEL
ROK: 2013
LOKACE: PRACHATICE, CZ

Urbanistický experiment v Prachaticích pro nás skončil vyřazením ze soutěže.

Hodnocení poroty:
Návrh je založen na vytváření prostorů různé hustoty a charakteru. Pomocí shlukování domů se snaží vytvářet komunitní prostředí. Kladem je hledání organického tvaru a prorůstání přírody do zastavěného území. Negativem návrhu roztříštěnost a nedotaženost zvoleného konceptu. Urbanistická ekonomie návrhu není dobrá.Schéma voidu v území

Schwarzplan Prachaticz

Náš koncept - Mezi krajinou a městem – vytváří v řešeném území prostory různé denzity a charakteru. Shlukováním domů se vytváří komunita - důležitý sociální aspekt, který v satelitech chybí. A přitom města a jeho části mají být místem k setkávání lidí a vzniku komunit. Nahuštění domů naopak uvolňuje místo jinde a dovoluje tím vzniknout volným veřejným prostranstvím, lukám - místům pro společné aktivity a relaxaci.

Návrh je členěn podle vzdálenosti od města a naopak blízkosti ke krajině – lesu. Zástavba u města je kompaktnější i co se týče formy bydlení. Směrem do kopce zástavba vytváří otevřenější prostory až po bydlení ve formě samot – v našem případě luxusnějších pozemků s nejatraktivnějším výhledem.


Zásady návrhu vycházející z analýzy okolí města
Principielně je území rozděleno na tři části, dvěma ulicemi vedoucími horizontálně po vrstevnicích. Tyto cesty jsou potom propojeny ulicemi obslužnými, jdoucími traverzovitě či kolmo vůči svahu. Cílem bylo dosáhnout co největšího obsloužení území při co nejmenší délce silnic, s ohledem na šetření plochy řešeného území pro stavební parcely a veřejná prostranství.
Poloha a topografie současné střelnice mezi řešeným územím a existující zástavbou rodinných domů nabádá k využití tohoto místa k aktivní rekreaci – sportoviště se zázemím. Směrem výše do svahu pak návrh vytváří centrum volnočasových aktivit, opět místo širšího využití, zázemí pro děti, spádové centrum jak nově navrhované tak i již existující zástavby. Je možno počítat i s mateřskou školou.

Prachatice kolem 1900 - město unikátně zachovalé ve své gotické stopě (Wikipedia)