Komenského most v JaroměřiSOUTĚŽ KOMENSKÉHO MOST V JAROMĚŘI
STATIKA: LEICHT STRUCTURAL ENGINEERING AND SPECIALIST CONSULTING GmbH - LUTZ SCHÖNE, JIŘÍ VRAJ
TÝM: ZDENĚK CHMEL (PROJECT LEADER), MIROSLAV CHMEL, PETR MALÝ, MIROSLAV MALÝ
ROK: 2013
LOKACE: JAROMĚŘ, CZ
ODMĚNA


V početně obeslané soutěži (55 návrhů, z čehož 6 vyloučeno) hodnocené porotou zastoupenou mimo jiné uznávanými českými architekty Šépkou a Novákem se nám podařilo získat odměnu. Soutěžním zadáním byl projekt na novostavbu pěší a cyklistické lávky v těsné blízkosti historického centra města Jaroměř na místě původního mostu z 2. poloviny 19. století strženého povodní v létě roku 2013.

HODNOCENÍ POROTY:
Velmi elegantní vzedmutý mostní oblouk je určujícím znakem - devizou návrhu, který je přesvědčivý ve své formě i konstrukci. Jakkoliv je navržená forma pohledná a noblesní, v daném prostředí se stává spíše archetypálním odkazem k mostům jiného účelu a v jiném prostředí. V kontextu města Jaroměře je bohužel z urbánních (zakrytí hmoty školy v přístupu z náměstí) i provozních důvodů špatně představitelná a zdůvodnitelná. Zvýšený profil prostupnosti pod mostem nemá opodstatnění, vede k nepatřičnému překonávání výškové úrovně na mostovce. Návaznost na stávající pilíře je řešena citlivě. Ekonomika výstavby i provozu mostu nevybočuje z relací obvyklých pro daný typ stavby.


Východiska návrhu

Návrh mostu respektuje původní urbanistickou osu směřující z náměstí Československé armády k ZŠ Na Ostrově. Dále ji rozvíjí svým půdorysným tvarem, kdy se směrem od centra mírně zužuje v ose o jeden metr v duchu původního členění ulice Komenského. Mostovka se svým zvlněným tvarem přirozeně napojuje na stávající pilíře a nosná konstrukce mostu je navržena vespod. Ulice Komenského tak plynule pokračuje bez pohledových bariér směrem do lokality Na Ostrově. Nerušenému pohledu též přispívá štíhlá konstrukce zábradlí.  Křivka mostu jemně reaguje na své okolí a jeho subtilní profil dává při dálkových pohledech vyniknout panoramatu města s dominantou kostelu sv. Mikuláše. Zároveň zvolené řešení umožňuje požadovaný průjezdný profil na komunikaci pod mostem a bezproblémovou světlou výšku mostu z hlediska mimořádné povodňové aktivity.
Novostavba mostu v takto exponované lokalitě se vždy stává symbolem města. V našem návrhu však nikoli ve smyslu ikonické architektury v opozici ke kontextu, nýbrž jako unikátní element, kterým most vždy je, harmonicky doplňující celek městské struktury.Pohled - most v kontextu města, koryta řeky a parku


Půdorys
Příčný řez

Konstrukční řešení

Most je navržen jako oboustranně vetknutý železobetonový parabolický oblouk se spolupůsobící mostovkou o vzepětí 3,36m a s prostě uloženými nástupními rampami. Mostovka proměnlivé tloušťky (200mm nad stojinami, 100mm na krajích) je podepřena dutým obloukem (stojiny 600x500, dolní pásnice tl. 150-100mm) – viz panel 1.3 – příčný řez. Díky štíhlé konstrukci splňuje návrh požadavky povodí Labe stran nejnižšího bodu konstrukce vzhledem k hladině více než dostatečně.
Zvolené řešení má dvě hlavní výhody. Zaprvé: parabola coby ideální a efektivní tvar umožní podstatné zredukování použitého materiálu a jeho účinnější využití oproti prostému nosníku. Zadruhé: vetknutím oblouků do základu zaniká potřeba nákladných a masivních mostních ložisek schopných přenést požadovanou tlakovou reakci. Nástupní ramena budou uložena na bezúdržbová elastomerová ložiska. Vzhledem k jejich nízkému zatížení a minimálním dilatačním pohybům postačí dvouvrstvá 150x200mm. Závěr mostu je řešen taktéž bezúdržbovým kobercovým mostním závěrem (viz schéma na prezentačním panelu 1.3). Odvodnění je realizováno spádem ke středu, pravidelnými svody skrz mostovku a hlavním svodem v prostoru kolektoru. Celkové náklady na údržbu se tudíž očekávají téměř nulové.
Předpokládá se prefabrikace mostu ve 3 dílcích o délce <20 metrů a jejich následná montáž a zmonolitnění na místě. Toto řešení minimalizuje dobu stavby a zároveň tak předejde nákladnému budování bednění pro in-situ beton.
Kolektor pro sítě technické infrastruktury je umístěn pod mostovkou, mezi stojinami. V okolí podpěr je přístupný prostorem mezi mostovkou a klesajícím obloukem, dále ke středu pak odspodu mezerou ponechanou mezi stojinami profilu (viz perspektivní pohled na prezentačním panelu 1.2). 
Geologický profil s až osmimetrovou vrstvou navážky pak předpokládá hlubinné založení. Oblouk se opírá do základových bloků – z každého vychází 6 dvojic pilot rozkročených v úhlu 60°, prům. 40cm, vetknutých 5 metrů do štěrkového podloží. Oblouková reakce je tak rozložena do tahové a tlakové třecí reakce. Po bližším geologickém průzkumu a propočtu lze uvažovat o zmenšení jejich délky a/nebo průměru. Obložení původních mostních opěr bude zachováno, stabilizováno a částečně nadstavěno obložením novým.Materiálové řešení

Probarvení betonu podporující atmosféru řeky dotváří zdejšího genia loci. Odkazuje se na materialitu - cihlové a kamenné zdivo, barevnost fasád - zdejší technické a průmyslové architektury a snaží se vést s těmito stavbami dialog - citlivě je i s použitím moderních technologií doplnit.

Z hlediska podoby veřejného prostoru města Jaroměř vnímáme nový most jako možnost pro jeho další proměnu. Blízkost centra, několika škol i parku skýtají velký potenciál pro úpravu a rozvoj nábřežních partií řeky Labe. V rámci řešeného území v předpolí mostu navrhujeme nové zábradlí odpovídající zábradlí mostu, nové povrchy ulic a podlouhlé lavičky navazující na stávající zdi. Zároveň také vidíme prostor pro možné další úpravy veřejného prostoru mimo řešené území; nový přístup k pravému nábřeží směrem od školy a jeho stupňovité řešení s dřevěným molem, úprava levého nábřeží - nové povrchy, odstranění zábradlí, zlepšení přístupu k řece či nově vysázené stromy.Bilance kapacity mostu

počet pruhů: 3x chodci a 2x cyklisté (1x v každém směru)

sv. šířka: levý břeh 5500 a pravý 4500 mm

volné rozpětí mostu: 57,3 m

Stavební výška mostu mezi kótami 9200 a 47500 (měřeno od pravobřežní podpěry k levobřežní): 875mm
Detail mostního závěru

Vzepětí oblouku v polovině rozpětí: 3,36m

Volný průřez nad hladinou Labe (251,20 m n.m.): 6,50m

Objem betonu horní stavby: ~100m3

Charakteristické zatížení:
Rovnoměrné zatížení: 5kN/m2
Zatížení servisním vozidlem: 10 kN
Vlastní tíha

Založení:
2 základové bloky à 1,5x2x1,7 = 5,1 m3 => 10,2 m3
2x12 pilot à 13 x prům.0,4 = 1,63 m3 => 39,2 m3

Odhad nákladů

Byla-li celková výše investičních nákladů odborně odhadnuta na 15.000.000 při původní šířce mostu 5,5m a délce 57m, vychází tento odhad v přepočtu na cca. 47.800,- / m2. Odhadovaná výše investičních nákladů spojených se zde navrhovaným mostem potom dosahuje (5,5+4,5)/2*57*47.800 = 13.623.000,-. Předpokládá se, že vyšší náklady na založení vyváží subtilní horní stavba a z toho vyplývající úspory na materiálu, transportu i montáži.

Nedůvěřivé pohledy místních...jednání o uveřejnění výsledků v Jaroměři
(zdroj: Facebook Jaroměřský a josefovský zpravodaj)
Vývoj konceptu