Kostel Seslání Ducha Svatého v Brně - Líšni
SOUTĚŽ ČKA NOVOSTAVBA FARNÍHO KOSTELA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO SE ZÁZEMÍM V BRNĚ - LÍŠNI
TÝM: ZDENĚK CHMEL, JAN KORČÁK, MIROSLAV MATĚJKA, MIROSLAV CHMEL, MIROSLAV MALÝ
UMĚLECKÁ SPOLUPRÁCE: MICHAELA ROUDNICKÁ, JAN LASTOMIRSKÝ
ROK: 2014
LOKACE: BRNO, CZ
14. MÍSTO (74 NÁVRHŮ)

Návrh kostela Seslání Ducha Svatého v Brně - Líšni usiluje o to, aby s vírou spojené ukotvení člověka přenesl i do prostředí této městské čtvrti a snaží se tak nalézt prostorový řád v jinak jen obtížně definovatelném sídlišti.

Celkové řešení

Hmota kostela je situována ve východní polovině řešeného území. V západní části navrhujeme velkorysý předprostor - Kostelní náměstí, které podtrhuje význam stavby v rámci městské čtvrti. Obyvatelé Líšně tak dostávají městský prostor, kde se mohou setkávat (ať už čekajíce na bohoslužbu či kdykoliv jindy), kde mohou trávit volný čas či kde si nejmladší mohou hrát.
Druhým významným prostorem je poloveřejné vnitřní atrium, které propojuje jednotlivé provozní funkce klastru Seslání Ducha Svatého. Tento prostor je během dne volně přístupný hlavním vchodem z náměstí či po schodišti ze severní strany, které překonává výškový rozdíl řešeného území směrem k poliklinice. Tento dvůr by měl vybízet k určitému zklidnění mysli a lze jej chápat i jako určitý mezistupeň pro vstoupení do interiéru kostela z vnějšího světa.
Konečně třetí významným exteriérovým prostorem je soukromá zahrada nad domem komunity. Ta je přístupná pouze jeho uživatelům a její řešení by mělo přispět k vnitřní kontemplaci. Například její atika je převýšena na úroveň 1,6 m tak, aby byla zahrada částečně skryta okolí stejně tak jako vyhlídka z ní.
Návrh je výrazově rozdělen na tři objemy, které se svými proporcemi vzájemně doplňují a jsou svázány společnou základnou - prvním nadzemním podlažím. Dohromady pak vytvářejí neopakovatelný celistvý výraz kostela. Nejvyšší hmotou je věž se zvonicí a výrazným křížem, která dává jasně na srozuměnou poslání stavby. Naopak největší hmotou je loď kostela, která se se svou korunou z mléčného skla prolíná s nebem a dává též jemně nahlédnout do svého nitra. Posledním - nejnižším objemem je pak dům komunity, který při dálkových pohledech dává tušit svou střešní zahradu a který pomyslně rámuje vzniknuvší klastr ze severu.

Idea

Hmota kostela je propojena s doprovodnými stavbami a vytváří tak dojem kláštera s rajským dvorem. Je však během dne otevřená veřejnosti a umožňuje trávit čas na sídlišti v kvalitativně odlišném prostředí. Nabízí veřejnosti jiné měřítko než okolí.
Vnitřní prostor kostela je podélně orientovaný. Podporuje tímto symboliku cesty člověka z labyrintu světa ke spasení v Ježíši Kristu. Loď kostela je ukončena geometrizovaným triumfálním obloukem znázorněným ostěním apsidy a posledním nosníkem střechy. Apsida je osvětlena světlíkem, který není od vchodu viditelný a pro jeho spatření je nutné projít kostelem až ke kněžišti.


Provozně – dispoziční řešení

Hlavní vstup do klastru je ze západu, z nově navrhovaného Kostelního náměstí, je ale možný taktéž ze severu po schodišti. Život je soustředěn kolem vnitřního dvora. Na něj jsou bezbariérově navázány všechny veřejné provozy klastru, dům komunity a zázemí jsou pak samostatně přístupné i ze severu, z úrovně 2. NP.
Loď kostela je tedy přístupná z tohoto částečně krytého dvora, je navržená čistě a bez zázemí, pouze s místností pro rodiče s dětmi, zpovědnicemi a kůrem. Zázemí (sakristie, wc pro návštěvníky) je pak situováno v přízemní jižní části mezi kostelem a věží a z kostela je bezproblémově přístupné. Navržena je zde i kancelář nadace. I další provozy pro veřejnost jsou orientovány do dvora – je to především farní sál či místnost pro výuku – katechezi.
Ve vícepodlažním objemu v severní části nad farním sálem je 2. NP je vyhrazeno pro návštěvnické byty, dílnu, prádelnu a garáže. Ve 3. NP se pak nachází Dům komunity, ten je provozně oddělen od zbylých částí a v případě potřeby může být vybaven i vlastním vstupem. Ve 4. NP je situována kontemplativní zahrada. V 1. PP se nacházejí servisní funkce.

Konstrukční řešení a povrchové materiály

Konstrukčně se jedná o systém stěnový smíšený zděný z keramických tvarovek s dostatečnými tepelně izolačními vlastnostmi a s ocelovými sloupky na exponovaných místech. Stropy jsou železobetonové monolitické. Pro konstrukci stropu kostela je použito lepených dřevěných vazníků. Kůr je navržen jako dřevostavba.
Z materiálového hlediska usilujeme o použití tradičních hodnotných materiálů, které reinterpretujeme do celku se soudobou formou. Určujícím materiálem kostela je bílá hrubá fasádní omítka, která sjednocuje objemy klastru. Tato omítka pohledově zjemňuje hmotu, přidává jí měřítko a taktéž rozměr lidské práce. Hmota kostela je ve své horní třetině kryta panely z mléčného skla, kterými během dne proniká světlo dovnitř kostela a naopak ve večerních hodinách kostel může svítit do svého okolí. Důležitým exteriérovým prvkem jsou rovněž brány do atria a do kostela, které jsou provedeny z měděného plechu a jsou navrženy výtvarníkem – zjednodušeně řečeno kruhy o různých velikostech a struktuře vytvářejí dohromady obraz Seslání.
Vnitřní omítka lodi kostela koresponduje s exteriérem, jen samozřejmě v jemnější podobě, odpovídající měřítku interiéru. Lepené dřevěné stropní nosníky pak uvažujeme mořené bílou barvou. Kostelní lavice a kůr jsou navrženy z dubu mořeného do tmavší barvy odpovídající podlaze z tmavého teracca. Oltář, svatostánek, křtitelnici a kropenky pak navrhujeme ze světlého kamene (žula).Výtvarné řešení

JAN LASTOMIRSKÝ
MICHAELA ROUDNICKÁ
MICHAELA ROUDNICKÁ
Podélný vnitřní prostor je doplněn křížovou cestou. Jednotlivá zastavení jsou zpracována dle návrhu výtvarníka formou komiksu vepsaného do čísla příslušného zastavení malbou secco na suchou omítku, případně akrylovou malbou na omítku. Vnitřní loď je zakončena oltářním obrazem znázorňujícím Seslání Ducha Svatého. Prostor lodi je bazilikálně osvětlen světlíky mezi střešními nosníky, apsida je osvětlena vlastním půlkruhovým světlíkem.
Hlavní brána má symboliku Seslání Ducha Svatého. Motiv je ztvárněn výtvarnou metodou - děrováním plechu. Sluneční a denní světlo tento motiv, v závislosti na denní a roční době, prosvěcuje - dotváří a vytváří tak různé stylizace obrazu, kdy prosvítá a zobrazuje jeho jednotlivé části. Duch Svatý je symbolizován světlem samotným.

MIROSLAV MALÝ


Obestavěný prostor a cenová rozvaha

Zázemí kostela: 2 494,3 m³
Suterén zázemí: 574,6 m³
Kostel: 6 805,5 m³
Zvonice: 310,5 m³
Celkem kostel se zázemím: 10 184,9 m³

Odhadovaná cena 50 141 000,- Kč při 4 923 Kč/m³ včetně DPH 21%.
Dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013.


Dům komunity: 617,6 m³

Odhadovaná cena 3 290 000,- Kč při 5 326 Kč/m3 včetně DPH 21%.
Dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013.


Výkopy a náspy: 1,7%

Odhadovaná cena 909 000,- Kč včetně DPH 21%.
Dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013.


Interiér kostela:

Odhadovaná cena 4 000 000,- Kč


Celková odhadovaná cena:
58 340 000 Kč