Sokolovna a Obecní dům KřelovSOKOLOVNA A OBECNÍ DŮM KŘELOV
STUDIE
TÝM: MIROSLAV MALÝ, ZDENĚK CHMEL, MIROSLAV CHMEL
ROK: 2014
LOKACE: KŘELOV, OLOMOUC, CZ


O návrhu


Nová sokolovna
Hřiště na basketbal má dle v současnosti platných zvyklostí velikost srovnatelnou s vnějšími rozměry stávající sokolovny.  Kapacitně, provozně a prostorově  stávající sokolovna stěží vyhovuje současným potřebám obce. Návrh počítá se zbouráním staré budovy a výstavbou nové budovy sokolovny.

Na původním místě
Podle našeho názoru by měla být budova sokolovny a obecního domu umístěna na místě stávajícím. Funguje jako epicentrum sportovního, společenského a kulturního života. Myslíme si, že taková budova má smysl uprostřed obce, kde k ní mají obyvatelé blízko a kde má svou tradici.

Nová sokolovna a nový obecní dům
Domníváme se, že existuje neopakovatelná příležitost vytvořit nové kvalitní urbánní prostory v blízkosti centra obce tím, že budeme projekty novostavby obecního domu a sokolovny vnímat jako jeden celek – návrhy spolu kooperují, což dle našeho názoru bude mít pozitivně - kvalitativní dopad z hlediska urbánního i ekonomického. 

Lipové náměstí – Nové náměstí
V urbanistickém chápání obce nacházíme dvě prostranství, souhrně označované jako Lipové náměstí. Uprostřed těchto dvou prostranství se nacházejí solitéry školy a kostela. V našem návrhu novostavba sokolovny a radnice vytváří nové menší náměstí – reprezentativní předprostor, těstně přiléhající k  frekventované ulici Květinové se zastávkami veřejné dobravy.  Na náměstí navrhujeme vysazení jedné lípy. Toto náměstí bude plnit roli zeprezentativního obecního prostoru a budou do něj orientovány vchody sokolovny a obecního domu.

Průchod se schodištěm
Myslíme si, že jeden ze silných prvků našeho návrhu je i veřejný prostor v podobě schodiště směřujícího na sever z předprostoru radnice a sokolovny. Jeho určitá sevřenost mezi dvěma rozdílnými štíty evokuje tradiční urbánní situace ve starší zástavbě –  vytváří praktické pěší propojení ulice Květové a Sabinovy.

Navrhovaná stromořadí
Navrhujeme dvě nová stromořadí; první doplňuje uliční profil ulice Sabinova – dotváří její klidový charakter, příjemně odděluje sokolovnu od rodinných domů. Druhé navrhované stromořadí prostorově oddělěluje venkovní hřiště od ulice Květinové – dotváří tak uliční profil ulice Květonové, zároveň barieru od frekventovanosti této ulice. 

Parkování
V návrhu počítáme se vznikem nových parkovacích stání; venkovní jsou navržena v prostoru při severní hraně nové sokolovny a obecního domu - v novém uličním profilu společně s novým stromořadím a chodníkem. Navrhujeme též vybudování krytých parkovacích stání pod obecním domem a jeho předprostorem - vzhledem k topografickým poměrům řešeného území toto kryté stání nepotřebuje zásadní hloubení a je praktickým využitím místa, které by přišlo zbytečně zasypat.

Architektura domu

Provozní řešení
Srdcem domu je prázdný objem - hřiště a sál v jednom. Na tento objem pak navazují prostory s funkcemi, které ho doplňují – bar, klub důchodců, šatny, podium, zázemí atp. Sokolovna má celkem tři vstupy, které umožňují fungování domu při více akcích najednou a zajišťují bezbarierový přístup do všech částí budovy. Hlavní vstup pro kulturní akce je ze společného předprostotu s obecním domem – návštěvník vstoupí přes šatnu, foyer a kolem přísálí/ baru přichází do hlavního sálu. Druhý hlavní vstup je od venkovního hřiště. Tudy vchází sportovci,  jeho uplatnění je při venkovních akcích, kdy zázemí sokolovny můžou využívat sportovci hrající venku. Dále je vedle něho umístěn druhý bar, který obsluhuje venkovní akce, i může sloužit jako druhý bar pro kulturní akce vevnitř. Třetí vstup je od ulice Sabinova. Tento vstup slouží účinkujícím pro přímý přístup do zázemí a na podium. Tento vstup taktéž využijí důchodci, kteří mohou využívat přísálí nezávisle na provozu zbytku sokolovny. 

Tvar domu a střechy
Tvar střechy vychází z funkčního využití domu, okolní zástavby a topografie. Zatímco prostor sálu/hřiště potřebuje vyšší světlou výšku a je symetrický, přiléhající prostory zázemí mají nižší světlou výšku, takže jejich zastřešení asymetricky navazuje na pravidelnou sedlovou střechu sálu. Sál ( se svou potřebnou vyšší světlou výškou) je situován k ulici Květinová, která je výše – novostavba tak doplňuje uliční profil ulice Květinové aniž by převyšovala domy na druhé straně ulice.  Podobně potom reaguje v ulici Sabinově, kdy nepřevyšuje domy ani zde a nezastiňuje je . Oceňujeme také její poetické vyznění s přirozenou svažitostí místní topografie.

Půdorysný tvar sokolovny
Hmota sokolovny respektuje osy přilehlých ulic. Jižní fasáda je tedy rovnoběžná s protější zástavbou ulice Květinové, to samé platí o severní fasádě, která je rovnoběžná se zástavbou v ulici Sabinova. Jižní fasáda obecního domu je navíc přímým pokračovaním uliční čáry Sadové ulice. Tvar domu tak jasně definuje přilehlé veřejné prostory  - ty pak zpětně spoluurčují tvar a umístění domů.


Výškové úrovně – návaznost na okolí
Vnitřní provoz sokolovny pracuje s výškovým rozdílem mezi ulicemi Květinová a Sabinova - ten činí zhruba 2,5m. Hlavní vstup se nachází na úrovni ulice Květinové, ze společného předprostoru s obecním domem. Na tento vstup navazuje foyer se šatnou, které je o 2 m výše než sál/hřiště. Bazbariérový vstup pro sportovce je situován z opačné strany a přímo navazuje na šatny, záchody a nářaďovnu. Rozdílné výškové úrovně navíc přímo vybízejí ke sledování dění uvnitř sokolovny z různých perspektiv.

Propojení s venkovním hřištěm

Venkovní prostor mezi sokolovnou a hřištěm zachováváme, takže může i nadále sloužit společenským událostem pod širým nebem a propojovat vnitřní a venkovní hřiště.