Jižní centrum - Brno


JIŽNÍ CENTRUM MĚSTA BRNA, MASTERPLAN
ATELIÉROVÝ PROJEKT FUA TUL
ROK: 2015 - 16
TÝM: MIROSLAV CHMEL
VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. AKAD. ARCH. JÍŘÍ KLOKOČKA
LOKACE: BRNO, CZ


Zadání je převzato ze soutěže “Budoucnost centra Brna”, jejímž předmětem je urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města v těsné návaznosti na historické centra, které bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.


Současný stav


Současný stav

Jižní část brněnského centra je jedinečnou lokalitou, která je však dlouhodobě stavebně pasivní. Formována byla nekoncepčním proplétáním železničních tratí a nejprve rozmachem a později úpadkem průmyslového rozvoje v průběhu posledních 150 let. Tento prominentní a komplikovaný brownfield, rozvojové území, je pomalu transformován jednotlivými stavebními počiny.

NávrhNávrh


Základním cílem návrhu je snaha o vytvoření současné městské čtvrti, která bude důstojně navazovat na historické centrum a bude mít vliv na své okolí, ze kterého vychází a jež by mohla zároveň povznést (redefinovat). Není možné ani přínosné pro řešené území, aby bylo celé zastavěno. Proto je umístěn do středu nové struktury volný prostor - park. Ten zároveň zvyšuje atraktivitu přilehlé zástavby, vytváří také prostor pro nové aktivity, přitáhne nový život do území a celý prostor zpříjemní, stejně tak jako řeka Svratka a její nové rameno, které se nyní stává součástí města, jeho struktury a přináší mu nové kvality. Je také důležité aby nová struktura nekonkurovala jádru města a neodsávala z něj život a aktivity. Proto novou část města neberu jako samostatné území, jako ostrov ohraničený železniční tratí uzavřený do sebe, ale jako součást rozvinuté struktury.

Struktura


Struktura nové zástavby je inspirována nepravidelnou historickou uliční sítí historického centra města Brna. Uliční síť vychází z rozvržení okolních ulic sousední zástavby a směrem do centra, k parku se zpravidelňuje. Park také tvoří pevnou hranu zástavby.
Schéma zástavby spočívá z několika hlavních průběžných ulic, na které navazují ulice vedlejší. Tyto vedlejší ulice ale průběžné nejsou, jejich délka není delší než jeden blok. Takto vznikají jakési nadbloky, které mohou svým obyvatelům nabídnout intimnější atmosféru. Zástavba je tvořena převážně klasickými bloky, které přísně dodržují uliční čáru.
V lokalitě po levé straně viaduktu se nachází pás solitérních výškových staveb, jejichž výška se směrem k historickému centru Brna snižuje. Ten navazuje na linii výškových kancelářských budov na pravém břehu Svratky.
Z původní zástavby bylo zachováno několik staveb, které byly přetransormovány a začleněny do zástavby nové. Některé byly díky svojí kvalitě ponechány, jako solitérní stavby, které fungují jako orientační body a lokální centra s novou funkcí (Komunitní centrum, nový ateliér Fakulty výtvarného umění VUT).
Na pravém břehu je zástavba koncipována jako negativ klasického bloku, kdy bytový dům stojí uprostřed zahrady. Zahrady jsou rozděleny a s jsou přiřazeny jednotlivým bytům.
Velký vliv na komponování nové zástavby měla i řeka Svratka a její nové rameno, díky které vzniká nový ostrov, kde voda a zástavba splývá v jeden harmonický celek s příjemným nábřežími. Novou městskou část nelze postavit přes noc, v návrhu je počítáno s úvodním vytyčením parku, ke kterému bude město postupně dorůstat
Uliční profily


Park

Park je pravidelně strukturovaný, přísná pravoúhlost je narušena pouze přírodní křivkou řeky Svratky a jejího nového ramena a pak křivkami dopravními. Železniční viadukt tvoří čtvrtou stranu parku a nachází se zde také ulice Opuštěná, která se díky změně profilu a přesunutí dopravy jižněji zklidnila. 
Rozvržení cest v parku vychází z uliční struktury nové čtvrti, vzniklé plochy mezi cestami jsou vyplněny vegetací, jejíž charakter se mění. Dochází zde ke střídání pobytové trávy, louky se vzrostlou vysokou trávou, vegetací inspirovanou smíšeným lesem nebo klasickým sadem s ovocnými stromy, které jsou veřejně přístupné všem návštěvníkům parku.Celá východní hrana parku je tvořena obloukovým viaduktem. Tento výrazný prvek se stává součástí parku díky vytvoření prostoru v jeho obloucích pro nejrůznější aktivity. Jako jsou například restaurace, klubovny nebo kavárny. Zároveň se zda nachází několik průchodů, které propojují park se zbytkem města. Před viaduktem se nachází široký pás, který je spojený s aktivním odpočinkem. 
Řeka Svratka je nově zpřístupněna, a to pozvolným svahem na jižním břehu a schodišti na břehu severním. Ve středu parku dochází také odklonu nového koryta z řeky, na kterém je vybudována říční plovárna s menší loděnicí. Dále pak tento kanál pokračuje do struktury města. 
Do parku jsou také zakomponována tři Boží muka, která se zde zachovala z dob, kdy se zde ještě nacházely pole a pastviny. Nyní tvoří orientační body v parku a lemují nové cesty. 
V části parku na pravém břehu Svratky se nachází pavilon navržený jako restaurace pro návštěvníky parku. Zároveň se v této části parku nachází prostor pro soukromé zahrady, které se v této lokalitě nacházejí i v současné době.Řeka


Na území Jižního centra byly původně bažinaté plochy, jenž se postupně v průběhu 19. století začaly rozsáhle meliorovat, v důsledku čehož došlo i ke stavebnímu rozmachu a okolí soutoku Ponávky, Svrateckého a Svitavského kanálu se začalo velice rychle zcela zastavovat. Kanály mezi zástavbou vytvářely romantická zákoutí, kterým se zde říkalo „Malé Benátky“. Po těch dnes už ale zůstaly jen názvy ulic jako například Mlýnská. Během 19. a 20. století voda postupně z města mizí. Svratka a Svitava jsou regulovány, jejich toky napřimovány. Vzdalují se centru, jejich soutok je odsunut za město. Svratecký náhon je zasypán a z Ponávky se stává podzemní stoka. Svratka ani Svitava nemají v současné době přístupná nábřeží, která by je propojila s okolním městem. Vodní toky v Brně jsou v současné době s spíše bariérami.Novým ramenem Svratky, které protéká skrz novou zástavbu se snažím navázat na původní poetický ráz těchto zákoutí starého Brna. Domy jsou vždy po jedné straně kanálu přímo zarovnány s břehem a po druhé straně vede komunikace s širokým chodníkem. Zároveň zpřístupňuji břehy Svratky, podél které je vytvořeno nové důstojné nábřeží, jenž navazuje na centrální park. Řeka se stává opět součástí města, dotváří ho a dělá atraktivnější pro jeho obyvatele.Nádraží


Brno je důležitý železniční uzel jehož role by v následujících letech měla stoupnout zavedením vysokorychlostní tratě, která bude spojovat Prahu přes Brno s Rakouskem. Česká republika by se tak měla díky této trati objevit na mapě evropských tratí, na které v současné době chybí. V současné době je hlavní nádraží umístěno přímo na okruhu kolem historického centra. 

V návrhu rozděluji nádraží do dvou budov a to z důvodu předcházení výstavbě budovy nové, díky čemuž by původní historická budova ztratila svoji původní funkci. A snažší orientaci, rozdělením délkové a vnitrostátní dopravy na dvě místa. Vnitrostátní doprava je umístěna v historické budově a je vybudován nový západní vchod v podchodu do Jižního centra. Zde je také umístěn východ z diametru. 

Nádraží dálkové vysokorychlostní vlakové dopravy a autobusový terminál jsou umístěny v historickém nádražním skladu “Velká Amerika”, zároveň je vytvořen přímý vstup na podzemní vlakové nástupiště kruhovým otvorem, jenž je umístěn v parku před nádražím. Tento park navazuje na parkový pás kolem historického centra.