Okolo kostelaOKOLO KOSTELA - KOSTELNÍ PARK S MĚSTSKOU KNIHOVNOU
ATELIÉROVÝ PROJEKT UMPRUM / A1 
ROK: 2016-17
TÝM: MIROSLAV CHMEL
VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING. AKAD. ARCH. JAN ŠÉPKA, MGA. ALŽBĚTA BRŮHOVÁ
LOKACE: ŠLUKNOV, CZ
Úvod
Raně barokní kostel Svatého Václava se nachází v těsné návaznosti na náměstí dr. Edvarda Beneše ve Šluknově. Tato monumentální stavba je nejvýznamnější a nejvyšší stavbou města a je to symbol viditelný z okolních kopců, poněvadž se Šluknov rozkládá převážně v údolí. Samotný kostel je umístěn uprostřed travnaté svažité parcely. Na západě sousedí s farou a její zahradou. Výraznější terénní zlomy jsou vyrovnány kamennou zdí, která celý kostelní pozemek vymezuje, na některých místech je však již nezřetelná, sesunutá. Jihovýchodní nároží parku zabírá soukromá užitková zahrada, která poněkud narušuje poetiku a vážnost tohoto místa.
Kostel v současné době postrádá jakýkoliv předprostor. Před hlavním bočním vchodem je pouze vyšlapaná a vyježděná tráva od parkujících automobilů farníků. Další cesty kostel obchází, ze západu průchodem pod věží, z východu mezi kostelem a zdí, kde se nachází několik klasicistních náhrobků. Cesty se spojují na sever od kostela, kde se nacházejí tři sochy a kříž. Zde jsou cesty lemovány nově vysazenými stromy, které nahradili původní lipovou alej, která ještě lemuje Farní ulici.Prostor obklopující kostel sloužil původně jako hřbitov, který byl později přesunut na Křížový vrch na opačné straně města. Zachovaná je již pouze severovýchodní část jeho zdi a v její blízkosti několik již zmíněných klasicistních náhrobků. Prostor kolem kostela poté nezůstal prázdný a nezastavěný, na přelomu devatenáctého a dvacátého století tu stály na nároží ulic Farní a Nerudovy dva podstávkové domy. První škola vznikla přímo pod kostelní věží a stála zde až do devadesátých let, kdy byla stržena. V průběhu své historie dům několikrát změnil svůj účel, byly zde byty či provoz charity. Protější strana Nerudovy ulice byla také lemována hustou zástavbou tradičních dřevěných domů, které byly později také zbořeny. Dnes na jejich místě stojí dům s pečovatelskou službou.Celek
V současné době je prostor kolem kostela necelistvý, chybí zde důstojný vstupní předprostor. Návrh sjednocuje prostory a přidává veřejnou funkci knihovny jež je umístěna v menší hmotě, pavilonu. Knihovna je důstojným protipólem malého měřítka k monumentálnímu kostelu. Zároveň dotváří nároží dvou ulic (Farní a Nerudovy)
Park
Spojující prvkem celého prostoru kolem kostela je nová oválná cesta, ta se kostelu nevyhýbá nebere ho jako překážku, což by se dalo říci o současných cestách. Ovál kostel zvýrazňuje, jeho monumentalitu a solitérnost. Cestu lze zároveň chápat i jako předprostor vstupu, který se opět vrací na své původní místo – k průchodu pod věží, kudy právě cesta prochází. Kruh také respektuje přirozené cesty skrz řešené území.


Cesta je zpevněná, vydlážděna žulovými kostkami malého formátu. Podél cesty jsou také uspořádány sochy světců, které se nyní v parku nacházejí. V severní části je na okruh napojena přímá cesta se schodištěm, jež zpřístupňuje park z této strany. Další cesty jsou vedlejší, proto jsou odlišené použitým materiálem, jsou mlatové stejně tak jako nejbližší okolí kostela.

Jako mobiliář jsou použity lavice z masivního dřeva s kovovými nohami. Lavice jsou uspořádány podél hlavní cesty. Mezi knihovnou a kostelem se nachází také kruhová lavice jež je umístěna kolem stromu.Celý kostelní park je obehnán kamennou zdí, která je ale zachovalá pouze ve východní části, v západní je místy sesunutá a nezřetelná. V návrhu je zeď doplněná, mírně převyšuje terén. Budova knihovna je zároveň umístěná svou západní stěnou přímo na zdi.

Původní lipová alej podél Farní ulice je prodloužena až před knihovnu, stromy zbylé po současné zahradě jsou částečně odstraněny. Zbytek parku je doplněn o nové solitérní stromy (lípy a javory), které umožňují průhledy na kostel, zároveň ho však příliš nezakrývají.


Knihovna
Budova současné městské knihovny ve Šluknově je před rekonstrukcí, proto ji čeká přesun a to buďto dočasný nebo trvalý. Jako alternativu k současnému místu jsem vybral prostor u kostela – jakési tradiční duchovní a kulturní centrum města, které by mohlo právě být doplněno novou knihovnou.


Základní myšlenku stavby je vytvoření materiálově i hmotově lehkého objektu – pavilonu v parku, který je zároveň jeho součástí. Stavba je umístěna na zeď, jež obíhá celý park a zároveň uzavírá křižovatku ulic Farní a Nerudovy, odkud je hlavní vstup do objektu. Patra třípodlažní stavby jsou odlišeny svou transparentností. Přízemí je do všech stran otevřené, obvodový plášť je prosklený a vytváří nerušený kontakt s parkem a kostelem. Zbylá dvě patra jsou pravý opak k prvního podlaží – žádná okna nemají.
V prvním podlaží se nachází vstup s kanceláří a evidencí knih. Komunikační jádro s toaletamy a zázemím pro zaměstnance. Zbytek patra je zamýšlen jako variabilní prostor, je vyplněn pouze mobilním nábytkem, jenž lze snadno přestavět podle druhu akce. V běžném provozu funguje jako čítárna s volným výběrem nejnovějších knih a časopisů. Lze ho ale například přestavět pro účely nejrůznějších přednášek, promítání či výstav (například betlémů v adventním období). Část tohoto prostoru je také snížena o několik schodů a je z ní přístup do parku.

Druhé podlaží je tvořeno volným výběrem knih. Nachází se tu také sklad knih a nábytku. Oproti prvnímu podlaží je uzavřené do sebe.
V posledním podlaží se opět nachází volný výběr knih s čítárnou. Je zde také klubovna pro volnočasové aktivity a prostor s počítači. Celé patro je osvětleno shora kruhovými světlíky.

Fasáda je celá dřevěná a je tvořena hustým rastrem sloupů, mezi kterými se nacházejí dvě římsy. První nad prvním patrem slouží jako stínění a druhá stavbu zakončuje. U hlavního vstupu je jedno pole sloupů vynecháno, je tak zvýrazněn vstup.


Technické řešení
Nosná konstrukce stavby je tvořena dřevěným rámovým obvodovým skeletem, který je ztužen betonovým komunikačním jádrem. Celá stavba stojí na betonové desce a je založena na pasech.
Větrání stavby je obslouženo přirozeně otvíravými okny v přízemí, ve vyšších patrech jsou jednotlivé místnosti vybaveny ventilačními klapkami.
Podlaha v přízemí je z betonové stěrky, v ostatních patrech je z dřevěných prken.

Osvětlení v přízemí je přirozené, je regulované venkovními roletami, které jsou umístěné mezi jednotlivými sloupy. V dalších podlaží je pouze umělé osvětlení, které je v posledním podlaží doplněno kruhovými světlíky.

Varianty fasády